Správa o činnosti Komisie porotcov ZSF za rok 2013

V personálnom zložení komisie nastali v uplynulom období ďalšie závažné zmeny. Úmrtím Ing. Andreja Tekeľa (august 2013) stratila komisia významného porotcu pre oblasť tradičnej filatelie, zvlášť ČSR I. Ukončenie aktívnej činnosti v Komisii porotcov zo zdravotných a rodinných dôvodov deklaroval p. František Sopko (porotca pre námetovú filateliu). …>>> viac

Viac

Správa o činnosti Komisie znalcov ZSF za rok 2013

Komisia znalcov ZSF sa v roku 2013 riadila odsúhlaseným plánom práce na rok 2013. Významnou udalosťou v činnosti komisie boli znalecké skúšky troch kandidátov, ktoré sa uskutočnili 19.1.2013 v JURKI dome. Znalecké skúšky prebehli v trochj skúšobných komisiách, ktoré konštatovali že kandidáti úspešne zvládli celý proces prípravy, odborných znalostí a obhájili znalecké práce.…>>> viac

Viac

Hodnotiaca správa Komisie slovenských známok a celín ZSF za rok 2013

Vzhľadom na úsporu nákladov naša komisia nemala pravidelné stretnutia a jednotliví členovia sa stretávali pri rôznych filatelistických podujatiach (Bratislavské zberateľské dni, veľtrh Sběratel, filatelistické výstavy, Dni filatelie Slovenska, Deň poštovej známky a filatelie a pod.). Členovia vedenia komisie udržiavajú korešpondečný styk prostredníctvom e-mailov jednak medzi sebou, a tiež aj s ďalšími aktívnymi záujemcami o špecializované…

Viac

Zápis zo stretnutia Komisie slovenských známok a celín ZSF 10.11.2013 v Trenčíne

Na stretnutí predseda komisie predniesol správu o činnosti za uplynulý rok, ktorú predloží Rade ZSF na jej decembrovom rokovaní. Vedenie komisie bolo doplnené o p. Květona pre oblasť známok a celistvostí ČSR I. a p. Šuleja pre oblasť známok SR od r. 1993. Pán Květon navrhol, že v prípade rozšírenia pôsobnosti komisie na obdobie pred r. 1918 je schopný…

Viac