Dejiny poštovníctva – t.j. história doručovania správ buď ústnych alebo písaných pomocou peších či jazdeckých poslov, prípadne prepravovaných iným spôsobom, siahajú až do najstarších čias. Spôsob prepravy správ závisel od kultúrnej, hospodárskej a technickej úrovne krajiny.
Podľa toho rozdeľujeme dejiny poštovníctva nasledovne:

  1. Posolské zriadenie neorganizované – v období do roku 1530
  2. Posolské zriadenie organizované poštovým spôsobom-v období od roku 1530 asi do roku 1750
  3. Obdobie dostavníkovej pošty (predznámkové) – od roku 1750 do roku 1850
  4. Obdobie známkové – od roku 1850 dodnes

Toto delenie má platnosť pre historický vývoj poštovníctva len na našom území. Inde ho určujú miestne pomery; tak napr. za posledné, t.j. známkové obdobie sa vo všeobecnosti pokladá obdobie od roku 1840, prípadne od vydania prvej poštovej známky na tom-ktorom území bez ohľadu na jeho vtedajšie politické začlenenie.