ZSF sa predstavuje

ZSF je otvoreným záujmovým občianskym združením filatelistov Slovenskej republiky.
Cieľom jeho činnosti je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, rozširovanie poznatkov o filatelii a jej propagácia.

Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť v súlade s platnými právnymi normami Slovenskejrepubliky, na zásadách demokracie, morálky a humanizmu.

Zastupuje svojich členov pri jednaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy a ostatnýmiinštitúciami doma i v zahraničí.

Členskú základňu tvorí približne dvetisíc dvesto členov pôsobiacich v 96 kluboch filatelistov v 96 mestách a dedinách združených v štyroch regionálnych združeniach so sídlom v Trenčíne, Žiline, Košiciach a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Najvyšším samosprávnym orgánom zväzu je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva raz za štyri roky. Je jediným orgánom, ktorý môže meniť alebo dopĺňať stanovy zväzu.

Najvyšším výkonným orgánom medzi zasadnutiami valného zhromaždenia je sedemčlenná Rada ZSF. Má široké právomoci organizačného a ekonomického charakteru a schádza sa štyrikrát v roku. Schvaľuje rozpočet, organizačný poriadok, výstavný poriadok, udeľuje cenu Zväzu slovenských filatelistov a ostatné zväzové vyznamenania.

Kontrolu činnosti a hospodárenia uskutočňuje Revízna komisia ZSF volená valným zhromaždením.

Na stránku ZSF v zrkadle času …>>>