Členom ZSF sa môže stať občan Slovenskej republiky a občan iného štátu starší ako
18 rokov, ktorý sa písomne prihlási za člena.

Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky do klubu filatelistov a KMF dňom
zaplatenia členského príspevku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

Mládež vo veku od 8 do 18 rokov môže byť členom ZSF na základe kolektívneho
členstva registrovaná v KMF. Svoje práva uplatňuje prostredníctvom vedúceho KMF.

Členstvo v ZSF zanikne vystúpením zo Zväzu, nezaplatením členského príspevku do
stanoveného termínu, zrušením členstva pre poškodzovanie dobrého mena ZSF,
porušenie stanov alebo zväzových predpisov, alebo úmrtím člena.

Ďalšie práva a povinnosti členov Zväzu upravujú Stanovy ZSF.

Záujemcovia o členstvo v ZSF si môžu stiahnuť prihlášku vo formáte pdf alebo doc a po vyplnení ju zaslať alebo osobne doručiť im najbližšiemu klubu filatelistov