Akualizované štatúty časopisu ZSF a jeho redakčnej rady

Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov Časopis Zväzu slovenských filatelistov (ďalej časopis ZSF) je tlačeným informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF), ktoré poskytuje informácie o aktivitách ZSF a o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí v tlačenej forme. Ako oficiálne informačné médium ZSF sa riadi jeho stanovami a organizačným poriadkom.  …>>> viac  …