Zápisnica zo IV. zasadnutia Rady ZSF 01. 09. 2012

4. zasadnutie Rady ZSF bolo zvolané pozvánkou predsedu ZSF v súlade so Stanovami ZSF a plánom činnosti Rady ZSF na rok 2012. Uskutočnilo sa podľa schváleného programu. Predseda ZSF privítal všetkých prítomných členov Rady ZSF, predsedu RK ZSF a Doc. Ľ. Flocha. Konštatoval že Rada ZSF je uznášania schopná. viac…>>>

Viac

Informácie z IX. Valného zhromaždenia ZSF

Prinášame základné informácie o priebehu a výsledku IX. Valného zhromaľdenia ZSF ktoré sa uskutočniklo v Dome Matice slovenskej v Nitre 22.10.2011. VZ potvrdilo vo funkcii predsedu ZSF p. Miroslava Ňaršíka, zvolilo novú Radu ZSF a Revíznu komisiu ZSF a prijalo tieľ zmeny v stanovách a niektorých dokumentoch ZSF.

Viac