Smernice pre hodnotenie exponátov celín

Smernice vydáva komisia celín FIP, aby poskytli praktické rady pri aplikácii GREV a SREV pre hodnotenie exponátov celín, ktoré boli schválené na kongrese FIP v r.1985 v Ríme (revidované na 61. Kongrese v r. 1992 v Granade a v r. 2012 v Jakarte). Smernice boli ...
Viac

Projekty Komisie námetovej filatelie ZSF

KNF ZSF otvára nasledovné tematické projekty 1, Tematické exponáty - pomoc pri príprave a tvorbe tematických exponátov, ktoré spĺňajú moderné trendy tvorby tematických exponátov a ktoré je možné vystaviť na súťažných výstavách organizovaných ZSF, t. j. spĺňajú kritériá tvorby a hodnotenia tematických exponátov Svetovej filatelistickej ...
Viac

Správa správcu skladu ZSF za rok 2013

V roku 2013 bolo výstavné zaraidenie ZSF zapožičiavané na štyri výstavy. K dnešnému dňu je zapožičané výstavné zariadenie späť v sklade. Objekt skladu a priľahlý pozemok je riadne a pravidelne udržiavaný a kontrolovaný. Náklady na údržbu boli v roku 2013 vo výške 54,05 € (chemické ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Správa o činnosti Komisie mládeže ZSF za rok 2013

KM ZSF pracovala v nasledovnom zložení : PaedDr. Jozef Oško, predseda, členovia predsedovia R KM ZSF , Daniela Schmidtová / Ba/, Bc. Veronika Chorvátovičová / ZpSl /, Eduard Jelačič Vs Sl/. Úlohy plnila podľa plánu.....>>> viac ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Správa o činnosti Komisie námetovej filatelie ZSF v roku 2013x

KNF ZSF mala počas roku 2013 evidovaných 3 členov: Vojtech Jankovič, predseda, Jozef Gál, podpredseda, Ján Gróf, člen. V súčasnosti sú len dvaja – Ján Gróf zomrel. Odchod bývalých členov komisie E. Lechnerovej, J. Maniačka, st. a F. Sopka a neschopnosť nájsť za nich adekvátnu ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Správa o činnosti Komisie porotcov ZSF za rok 2013

V personálnom zložení komisie nastali v uplynulom období ďalšie závažné zmeny. Úmrtím Ing. Andreja Tekeľa (august 2013) stratila komisia významného porotcu pre oblasť tradičnej filatelie, zvlášť ČSR I. Ukončenie aktívnej činnosti v Komisii porotcov zo zdravotných a rodinných dôvodov deklaroval p. František Sopko (porotca pre ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Správa o činnosti Komisie poštovej histórie, celín a aerofilatelie za rok 2013

V roku 2013 činnosť komisie PH,CaA ZSF spočívala len v individuálnej práci jej členov. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku okrem zdravotných problémov, boli aj problémy so získaním finančných prostriedkov na plánované programy, organizované komisiou, činnosť jednotlivcov, zberateľov poštovej histórie bola priemerná. ...>>> viac ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Správa o činnosti Komisie znalcov ZSF za rok 2013

Komisia znalcov ZSF sa v roku 2013 riadila odsúhlaseným plánom práce na rok 2013. Významnou udalosťou v činnosti komisie boli znalecké skúšky troch kandidátov, ktoré sa uskutočnili 19.1.2013 v JURKI dome. Znalecké skúšky prebehli v trochj skúšobných komisiách, ktoré konštatovali že kandidáti úspešne zvládli celý ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Hodnotiaca správa Komisie slovenských známok a celín ZSF za rok 2013

Vzhľadom na úsporu nákladov naša komisia nemala pravidelné stretnutia a jednotliví členovia sa stretávali pri rôznych filatelistických podujatiach (Bratislavské zberateľské dni, veľtrh Sběratel, filatelistické výstavy, Dni filatelie Slovenska, Deň poštovej známky a filatelie a pod.). Členovia vedenia komisie udržiavajú korešpondečný styk prostredníctvom e-mailov jednak medzi ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF

Zápis zo stretnutia Komisie slovenských známok a celín ZSF 10.11.2013 v Trenčíne

Na stretnutí predseda komisie predniesol správu o činnosti za uplynulý rok, ktorú predloží Rade ZSF na jej decembrovom rokovaní. Vedenie komisie bolo doplnené o p. Květona pre oblasť známok a celistvostí ČSR I. a p. Šuleja pre oblasť známok SR od r. 1993. Pán Květon navrhol, že v prípade ...
Viac
/ Odborné komisie ZSF
Loading...