STANOVY ZVÄZU SLOVENSKÝCH FILATELISTOV

(v znení registrovanom na Ministerstve vnútra SR – aktualizované 2. snemom ZSF v r. 2019)

Zväz slovenských filatelistov (ďalej Zväz alebo ZSF) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky ako aj filatelistov iných štátov starších ako 18 rokov ako aj mládeže do 18 rokov prostredníctvom krúžkov mladých filatelistov (ďalej len KMF)…..viac…>>>

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK ZSF

Organizačný poriadok Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len ZSF) vychádza zo Stanov ZSF a poskytuje návod na činnosť jednotlivých orgánov ZSF a ich funkcionárov pri uskutočňovaní poslania a úloh ZSF. Podrobnejšie upravuje
postavenie, organizáciu a úlohy klubov ZSF, krúžkov mladých filatelistov, združení, komisií ZSF, Rady ZSF a úlohy funkcionárov viac…>>>

 

VOLEBNÝ PORIADOK ZSF

(v znení schválenom 2. Snemom ZSF v r. 2019)

Volebný poriadok ZSF je súčasťou stanov ZSF a upravuje organizáciu volieb, spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade so stanovami ZSF..viac…>>>

VÝSTAVNÝ PORIADOK ZSF

Výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov je záväznou smernicou pre prípravu, realizáciu a likvidáciu filatelistických výstav, ako aj pre hodnotenie exponátov, vystavených v súťažných triedach. Vymedzuje práva a povinnosti usporiadateľov a organizátorov výstavy, vystavovateľov a členov výstavnej poroty ...viac…>>>

 

 

ŠTATÚT CENY ZSF

Cena ZSF sa udeľuje jeden krát ročne za mimoriadne významnú publikačnú, výskumnú, organizačnú, výstavnú, alebo inú tvorivú činnosť v regionálnom, celoslovenskom alebo zahraničnom rozmere vo filatelistickom odbore. viac…>>>

 

ŠTATÚT NOVINKOVEJ SLUŽBY ZSF

Objednávku filatelistických produktov Slovenskej pošty, a. s. pre členov Zväzu slovenských filatelistov zabezpečuje podľa Stanov ZSF novinková služba ZSF. Dodanie noviniek pre jednotlivé kluby filatelistov prevádza sekretariát ZSF. …>>>

ŠTATÚT WEBOVEJ STRÁNKY ZSF

Webová stránka ZSF www.slovenskafilatelia.sk (ďalej aj webová stránka alebo stránka) je webové sídlo Zväzu slovenských filatelistov, ktorý je jej prevádzkovateľom. Jej primárnou úlohou je slúžiť ako oficiálne informačné médium zväzu a informovať o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí viac…>>>

 

SMERNICA PRE ODMEŇOVANIE ČLENOV A KONZULTANTOV VÝSTAVNÝCH PORÔT

Členom výstavnej poroty (ďalej VP) pre účely tejto smernice je porotca, kandidát alebo ašpirant na porotcu, ktorý je zapísaný v zozname porotcov Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF) a ktorý bol za člena poroty danej výstavy menovaný radou ZSF.  viac…>>>

 

SMERNICA PRE PREVÁDZKOVANIE CENTRÁLNEHO SKLADU VÝSTAVNÉHO ZARIADENIA ZSF

Smernica pre prevádzkovanie centrálneho skladu ZSF (ďalej len smernica) vychádza z čl. 22 Organizačného poriadku ZSF astanovuje zásady premanipuláciusvýstavným zariadením ZSF v centrálnom sklade (ďalej len sklad). Upravuje povinnosti organizátorov výstav a správcu skladu pri manipulácii s výstavným zariadením ZSF. viac…>>>

DOHODA O SPOLUPRÁCI
medzi Zväzom slovenských filatelistov a Zväzom českých filatelistov

Zväz slovenských filatelistov a Svaz českých filatelistů, vedení prianím upevniť a všestranne rozvíjať vzájomné priateľské vzťahy medzi filatelistami oboch krajín, nadväzujúc na spoločné tradície pri organizovaní filatelistického života v predchádzajúcom spoločnom štáte, v snahe prehĺbiť a zintenzívniť filatelistické styky a upevniť vzájomnú spoluprácu pri usporiadaní filatelistických akcií….sa rozhodli uzavrieť túto dohodu. viac…>>>

 

 

Smernica pre udeľovanie
Čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov

Čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len ČO ZSF) sa udeľuje členom ZSF za mimoriadne organizačné a pracovné zásluhy, za významný prínos pre organizovanú filateliu na Slovensku, v osobitných prípadoch i mimo-zväzovým podporovateľom, ktorí významne a sústavne podporujú organizovanú filateliu v Slovenskej republike. …>>> viac

 

Smernica pre udeľovanie odznaku mladého filatelistu Zväzu slovenských filatelistov

Odznak mladého filatelistu Zväzu slovenských filatelistov sa udeľuje mladým filatelistom ZSF zaaktívnu prácu v krúžku mladých filatelistov. Odznak mladého filatelistu ZSF sa udeľuje v troch stupňoch –  bronzový Odznak mladého filatelistu ZSF aktívnym mladým filatelistom, ktorí sa svojou aktívnou účasťou v krúžku mladých filatelistov
zúčastňujú jej práce a tvorbe propagačného exponátu, pracujú v KMF dva roky, alebo len rok ale sa zúčastnili národného kola filatelistickej olympiády.…>>> viac